ޚަބަރު

ޕީޖީ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ރިވިއު ކުރާނެ ޚާއްސަ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށްފި

ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 160 އާއިލާއެއް އެހީއަށް އެދިފައިވޭ: ރައީސް

ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް ރައީސް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތައް އެހެން ބަޔަކަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް އެބަ ލިބޭ: ސްޓެލްކޯ

މިނިސްޓްރީތަކަށް ނަގާފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ގިނަ ބާރުތަކެއް އަނބުރާ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

1

ސިފައިން ކުއްލި ހާލަތަށް، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ގޭގެއަށާއި ފިހާރަތަކަށް ފެން ވަންނަނީ، މެޓުން ބުނަނީ ވާރޭ ހުއްޓާނެ އިރެއް ނޭނގޭ ކަމަށް

ޓެކްސީ ޕާކުކޮށްފައި ނުބާއްވައި ޚިދުމަތަށް ނިކުތުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ސައިކަލުތައް ފެނުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާތީ މަގުތަކުގައި ދުއްވާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި