ޚަބަރު

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގެ ފުރޮޅެއް ވެއްޓި، ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގަލޮޅު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މަންތާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށްފަށައިފި

އެފްއޭއެމް ރައީސްކަމަށް ޝައުގު އެބަހުރި، މަގާމު ލިބިޖެއްޔާ ސިޔާސީ ކަންތައް ދޫކޮށްލާނަން: ހާމިދު

4

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމަށް ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޝަކީބާއި އަނބިކަނބަލުން އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ޓްރާންސްފާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ވެހިކަލް ލޯނު ދޫކުރަން ފަށައިފި

1

ކްރިކެޓާ އޮފް ދި އިޔަ 2018 އަށް ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތު އާއި އައިޝަތު އައިމާ ހޮވިއްޖެ

އިންތިހާބު ލަސް ނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން ގޮވާލައިފި

"އިބޫ ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އިރު އިދިކޮޅު 4 ލީޑަރުން ތިއްބެވީ ޖަލުގައި"

ޚިޔާނާތްތަކާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލަށް މާދަމާ ވޯޓަށް އަހަނީ

ޑިންގީ ބަންޑުންވެ އަންހެނަކު ގެއްލުން: ޝިމާ ހޯދުމަށް ޑައިވިންގް ރޮބަޓް ބޭނުން ކުރަނީ