ޚަބަރު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުން ކެބިނެޓާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

1

ނައިބު ރައީސް ހުރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމު ބަލައި ނުގަތް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވަނީ

އަބްދުއްރަހީމް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1

ދެ ރައީސުންގެ ލީޑާޝިޕްގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީ އެދަނީ ރޫޅެމުން: މޫސަ

ކޮލަމް ހަޅަ: މަގުމަތިވީ ނައިބު ރައީސުންނެއް ނޫން، ރައްޔިތުން!

ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ޝަކީލް ހަމަޖައްސައިފި

ރައީސް ސޯލިހު، އުކުޅަހު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ޔޫރަޕުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ގޮވާލައިފި

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ރައީސަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި