ޚަބަރު

އައިލެންޑްސް އެމްވީ ވެބް ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ހޯރަފުއްޓަށް އެއާޕޯޓް ގެނައީ ވާޖަހައިގެން، މިއީ ކުޑައިރުންސުރެ ދުށް ހުވަފެނެއް: ނަހުލާ

1

ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން ހަނދާން ނައްތާލާފައި، ޕާޓީއަށްޓަކައި ނުވަތަ ލީޑަރަށްޓަކައި ވޯޓު ދެވޭކަށް ނޯންނާނެ: އަލްހާން

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

"އަދުރޭ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު އިރު ޖީބުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ބޯލް ޕޮއިންޓް ދޯރިއެއް، މިހާރު ނެތް އެއްޗެއް ނެތް"

ޔޫއޭއީގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ގްރީސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ބޭނުންވާ މަގުސަދުތައް ހާސިލުވިޔަނުދިނުމުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެއް: އިމިގްރޭޝަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމަށް 3 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޗައިނާއަށް 3.2 ބިލިޔަން ވަނީ ދަރައިފަ، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގައުމު ޗައިނާއަށް ވިއްކާލައިގެން: ނަޝީދު

2

ނަޝީދު، ގާސިމަށް: ހުރިހާރަށެއް އަންބޮނޑިއަށް ލައްވައިގެން ވިދާޅުވަނީ، ޝިއާރަކީ ދިވެހިބިން ތިމަންނައަށޭ

1