ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު އެ އުޅެނީ އަންސަންސޫޗީ އުޅޭގޮތަށް، އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ: އަލްހާން

4

ބޮލީވުޑުގެ ތަރީންނާ ބައްދަލުވާން ހެދި 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުން ދައުވާކޮށްފި

މާވެލް ކޮމިކްގެ "ރިއަލް ލައިފް ސުޕާ ހީރޯ" މަރުވެއްޖެ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނެސްފިނަމަ ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު ސަރުކާރު ވެއްޓޭނެ: ޝެއިޚް ހުސައިން ރަޝީދު

1

ގާސިމްގެ ޑިމޮކްރެސީއަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ: ޝެއިޚް ހުސައިން ރަޝީދު

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފާރިޝް އާއި ގައްދޫ ރަޝީދުގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރަށް 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ: ޝިޔާމް

މަހުލޫފް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވިޔަސް، ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަވާނެ: ގާސިމް

ކާނަލް ނާޒިމަކީ ވަޒީރުކަމަށް އެންމެ ގާބިލް އެއް ބޭފުޅާ: ގާސިމް

ޖޭޕީއާއި އިބޫއާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރިޔަސް އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ގާސިމް

1