ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރަން ޔޫއެން އާއި ސާކް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

"ރައީސް ޔާމީން ވައްކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެމްއެމްޕީއާރުސީންނެއް ނޫން، އެއީ ކުޑަ މިންވަރެއް"

1

އެސްއެމްއީ ބޭންކު ހިންގުމަށް ލައިންސަސް ދީފި

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރާތީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރަން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކަށް ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ދޭންޖެހޭ: ޝިދާތާ

1

މާލޭގައި ބާވެފައި ހުރި މީޓަރުތައް ބަދަލުކޮށް، ފެނުގެ ވިއުގާ ބަދަލުކުރަނީ

ގާސިމަކީ ގައުމަށް ވަފާތެރި އިހުލާސްތެރިއެއް: އަދުރޭ

2

އައްޑޫގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

އަޅުގަނޑު ގެންގުޅުނު ޕާޓީ ނިޒާމަށް ދެކޮޅުވި މީހުން މިހާރު ހަތަރު ޕާޓީ ހަދައިފި: ނަޝީދު

2

ގޭގޭގެ ވަކި ކޮޓަރިތަކުގައި ގެސްޓުން ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތް އެޖެންޑާ 19ގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭނެ: ނަޝީދު

3

ސީފުޑް ކައިގެން އެލާޖިކްވި ހަނާ، ނިޔާވެއްޖެ