ޚަބަރު

އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވަނީ މިސްރާބު ޖަހާފައި: ރައީސް

ރައީސް ޔަމީންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 100 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަކީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ

1

ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ގުރުބާނީވި ތިން މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވުމުން އަސަރުކޮށްފި: ލަތީފް

1

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ސައިޓަށް ރައީސް ސޯލިހު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާޒަށް ބައިއަތު ހިފައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ލަސްކުރާނަމަ ދައުލަތުން އިތުރު 20 މިލިޔަން ހަރަދުވާނެ

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވޯޓް ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރުމަށް 2.6 މިލިޔަން ހަރަދުވި

އެމްޑީޕީ ކުރީފަހަރު ވެރިކަމަށް އައުމުން ވެރިކަން ހިންގުމަށް މަޖިލީސް ތެރެއިން ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ކުރުވި: ރައީސް ސޯލިހު

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ލަސް ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެ: ޝަރީފް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހުދުމުހުތާރު އަދި އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީން: ރައީސް ސޯލިހު

2