އެމްޓީސީސީ

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކެލާ އާއި ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

އެމްޓީސީސީ ފެރީތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކަރުދާސްކޮތަޅު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ގާދިއްދުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

1

އަންނަ އަހަރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރާނަން: ނަހުލާ

ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ އާއި މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވިލުފުށީގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި