އެމްޓީސީސީ

މޯލްޑިވް ގޭހާއި ކްލަބު އެމްޓީސީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ވަން ފޮޓޯ: ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕުގެ ގުރުއަތު ނެގުން

ތާރުއަޅަން ފެށުމުގެ އުފަލުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީއަށް ވެދުން އަރުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު ހިނގުމުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހިނގާ ވައްކަންތަކުން މިތިބީ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ލަދުން އެއްޗެއް ބުނަންނުކެރިފައި: މުސްތޮފާ

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ސެންޓާރާގެ ރިސޯޓެއް ހަދަން ފަޅެއް ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއަށް

ބޭނުމަކީ އެމްޓީސީސީ އަކީ ރަނގަޅު ގާބިލު ކުންފުންޏަކަށް ހެދުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އެމްޓީސީސީ އިން ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމަށް "ހިނިތުންވުމާއެކު" ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ހއ އިން ހދ އަށް އެމްޓީސީސީން ދެމުން އައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް އިތުރު ހަތަރު ރަށަކަށް

އެމްޓީސީސީން ތ. މަޑިފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓު ލަސްވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ތިން ގެއެއް ކޯޓު މަރުހަލާގައި އުޅޭތީ: އެމްޓީސީސީ

... 88 ...