މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ކަންކަން ކުރަން ސަރުކާރުގައި ފައިސާ އެބަހުރި: މަޖިލިސް ރައީސް

ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭގޮތް ހެދުމަށް ސައީދު ފޮނުއްވި ބިލު ހުށައެއް ނޭޅޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މެންބަރު ސައީދު ފޮނުއްވި، ކޮވިޑް 19 ގެ އެހީތެރިކަމުުގެ ބިލުގައި ހިމެނޭ މާލީބައި އުނިކުރަން އަންގައިފި

ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ޕެކޭޖުގައި އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނެތް: ސައީދު

މިއީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރަންވީ ވަގުތު: އިދިކޮޅު ޕާޓީ

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 50 އިންސައްތައާ ނުބައްދަލު ހަރަދު މާލެއަށް އެކަނި ކަނޑައަޅާފައިވޭ: ސައީދު

ސައީދު ވިދާޅުވަނީ ގައުމީ ރިޒާވް ހުލިވެއްޖެ ކަމަށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަނީ އިދިކޮޅަށް

ރަށެއްގެ އާބާދީ ބޮޑުވުމާއި ކުޑަވުމަކީ މަލާމާތް ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: މެންބަރު ސައީދު

ފައްޔާޒް: މާލެއާއި ތިލަފުށި ގުޅާލުމަކީ ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ތަސައްވަރެއް، ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވާނީ ރައީސް ސޯލިހު

ރިޔާސީ ބަޔާނުން އެނގިގެން ދިޔައީ މުޅި ދައުލަތް ވަނީ އޮޅުންބޮޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަން: މެންބަރު ސައީދު

އައިހެވަން މަޝްރޫއު ހުއްޓުވީ އެމްޑީޕީން: ސައީދު

10

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން، މިއަދު އިދިކޮޅުން ދާނެ މަގެއް ނެތް: ސައީދު

5