މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

އެފްޓީއޭގައި މަހުގެ ޑިއުޓީ ނަގަން އޮތްގޮތާމެދު މަޖިލިސް ރައީސް ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: މެންބަރު ސައީދު

ޗައިނާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދައްކަނީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނެތި: ސައީދު

ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ރިކަރަންޓު ހަރަދު އިތުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން: ސައީދު

ސައީދުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ޕާޓީގެ ވެރިޔަކީ ކޮބައިކަން ފުރަތަމަ ނިންމަވާ!

1

މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ޝެއިޚް ކިޔަން ބޭނުމެއް ނޫން، އެބޭފުޅާގެ އިހްސާންތެރިކަމެއް ނެތް: ސައީދު

ކޮންމެ މަހަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޗާޕުކޮށް، ސަރުކާރު ހިފަހައްޓަން ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: ސައީދު

2

ކޯލިޝަންތެރޭ ގުރުއަތުލައިގެން ނަމަވެސް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

މިއޮތީ ހުރިހާ ބާރެއް ނަޝީދުގެ މުށުތެރެއަށް ލެވި، މަޖިލިސް ހައިޖެކްވެ، ވެރިކަމުގެ ބާރު ޕެރަލައިޒްވެފައި: ސައީދު

1

ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސައީދަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލީޝަން އޮތީ ބަނޑު ދަމާލައިފައި: ސައީދު

ނުފޫޒު ގަދަ ބާރުތަކުގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރައްވާ ވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހީން އަޅުވެތިވުން: ސައީދު

3

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރީފޯމްކުރަން އުޅެނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން: ސައީދު

3