އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

208 މީހުން ވަގަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި މައްސަލައެއް ވެއްޖެ، މައްސަލަ ބަލާކަމެއްނޭނގެ: އިންތި

މެންބަރު އިންތި އާއި ނިހާދުގެ އިތުރުން އަމީން އާންމު އައިސޮލޭޝަނުގައި

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް އިންތި ހަމަޖައްސައިފި

ރޮޒައިނާ، އާޒިމަށް: ދަލު ބޭރުން ޖެހުމަކީ އެހާ ހިތްގައިމު ކަމެއް ނޫން

1

އާޒިމް، ރޮޒެއިނާއަށް: ޑރ. ނިޔާފްގެ ވާހަކައަށް ތާއީދުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލުފާޅުނުކޮށް، ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ގެންނަވާ

މިސްކިތަށް މީހުން ދިއުން ހުއްޓުވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް ހުއްޓުވޭނެ: ޑރ. ނިޔާފް

1

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ތެރެއަށް އަރައިގަތުމުގެ ވިސްނުން ހޯމް މިނިސްޓަރު ގެންގުޅެގެން ނުވާނެ: ހަސަން ލަތީފް

ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފައި އޮތަސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންތި ދެއްވައިފި

4

ޑރ. އިޔާޒުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ މަޑުން ހުންނަވާ!

3

ގާސިމަށް އޮތް ފުރުސަތަކީ ދޭތެރެޖައްސައި ފިތުނަ އުފައްދައިގެން ކަންފުޅެއްވޭތޯ ބެލުން: އިންތި

3

ބޮޑެތި ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ތިބީ ދޫވެފައި، އެކަމާ ކަންބޮޑުވޭ: އިންތި

1

ވަން ފޮޓޯ: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

8