އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިންތިއަށް އިހުތިރާމު ކުރަން، އެކަމަކު ޕާޓީ ހިންގަން ގަދަވާނީ އަޅުގަނޑު: ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަޝިޕް އަދި ކެމްޕޭން ކޮމެޓީން އިސްތިއުފާދެއްވައި ސާބެ އިންތިގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ކަމަށް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އިންތި ވާދަ ކުރައްވަނީ، އީވާ ތާއީދު!

މާލޭ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބޭ ނަމަ، ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދިނަސް ބަލައެއް ނުގަންނާނެ: އިންތި

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާ 422 މީހެއް، 15 އަހަރު ވެފައިވާ ހުކުމް ވެސް ހިމެނޭ!

އިންތިގެ ސުވާލެއް: މި ވެރިކަން އޮއްވައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައި ނަޝީދު ތޮރުފާލުމަކީ ކާމިޔާބެއްތޯ؟

ކުދިކުދި އިޖުރާއީ މައްސަލަ ތަކާ ހެދި އަމީން ފަދަ ފަރާތްތައް ދޫވުމަކީ ދައުލަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: އިންތި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޖީ ޝަމީމު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ މަގުސަދު ގެއްލުވާލަން މޭޒު ދަށުން ސަރުކާރުން ހިންގީ ޑަބަލްސްޓޭންޑެޑް ހަރަކާތެއް: އިންތި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކައިގައި ބުރަދަނެއް ނެތް: އިންތި

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އުނިކުރަން ޔައުގޫބު ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުން ބުނެގެން: އިންތި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްކުރަނީ އިންތިހާއަށް ލޮނުމަޑުކޮށް: އިންތި

6