Close

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ރިފްއަތު އާއި ހިސާން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންބަރުން މެސެޖުތަކެއް

ރިލްވާން ގެއްލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މަސައްކަތް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މާރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ: ހިސާން

3

ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

މަސްތޫރު، ރިފްއަތު އަދި ހިސާން، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ބާރުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އިގުރާރުވާކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރުތަކާބެހޭގޮތުން މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވައި ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިޔަށްގެންދަން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެ، ނުވެސް ހުއްޓުވޭނެ: ހިސާން

1

ޖޭއެސްސީއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހިސާންއަށް ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ހިސާން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހުން ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި ގުޅިފައިވާ އުންމީދީ ބަދަލުތަކެއް: ޝިދާތާ

6