ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާއިން ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ލޯންޗު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުން

"ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުން ކުރުން ލާޒިމްކޮށް މެންބަރު ހިސާން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޝައިހު ހުސައިން ޔޫސުފް ވަނީ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވައިފައި: ރައީސް

ސަފީރު ތިލްމީޒާ އަދި މެންބަރު ހިސާންގެ ބައްޕާފުޅު، ޝެއިޚް ހުސެއިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މަޖިލީހުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: ހިސާން

1

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ކަމަށް މެންބަރު ހިސާން އައްޔަންކޮށްފި

މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު ބައެެއްގެ އަމަލުތަކުން: ހިސާން

1

އެންމެން ވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ، ވަކި މަގާމެއްގައި ހުރުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭތި: ހިސާން

1

ޓެރަރިޒަމް ބިލުގެ ބަހުސް: ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ދޭއިރު މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމްތަކެއް ލާންޖެހޭ

2

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިފްއަތާއި މަސްތޫރާއި ހިސާންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަކަށް ނުދެކެން: ނަޝީދު

5