ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

މަޖިލީހުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކައުންސިލަރުން ވަކި ކުރާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: ހިސާން

1

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ކަމަށް މެންބަރު ހިސާން އައްޔަންކޮށްފި

މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު ބައެެއްގެ އަމަލުތަކުން: ހިސާން

1

އެންމެން ވެސް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެ، ވަކި މަގާމެއްގައި ހުރުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭތި: ހިސާން

1

ޓެރަރިޒަމް ބިލުގެ ބަހުސް: ހާއްސަ ބާރުތަކެއް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ދޭއިރު މޮނިޓަރިން މެކޭނިޒަމްތަކެއް ލާންޖެހޭ

2

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިފްއަތާއި މަސްތޫރާއި ހިސާންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަކަށް ނުދެކެން: ނަޝީދު

ރިފްއަތު އާއި ހިސާން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަންބަރުން މެސެޖުތަކެއް

ރިލްވާން ގެއްލުން ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލު ވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މަސައްކަތް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މާރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ: ހިސާން

3

ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

މަސްތޫރު، ރިފްއަތު އަދި ހިސާން، މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ބާރުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އިގުރާރުވާކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

5