ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

ނަފުރަތުގެ އުފެއްދުން ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ބިލު ފާސްކުރާނީ ގާސިމުގެ ވޯޓާ ނުލައި: ބޮންޑޭ

ލާދީނީ ގޮވުން ހުއްޓުވަން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއީ ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަދައްކަން ހުޅުވާލެވޭ ގާނޫނީ ދޮރެއް: ޖޭޕީ

1

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ މީހަކާ ދިމާލަށް ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެ: އަލީ ހުސެއިން

ދީނާ ދެކޮޅު މީހެކޭ ބުނުމުން އަދަބުދޭން ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ދީން ނިކަމެތިކުރަން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް: އަލީ ޒާހިރު

3

މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

އަލީ ވަހީދު ފުރުވައިލި ގޮތް ބެލުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

އަލީ ވަހީދު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޔޫއެންޑީޕީން، ޖޭއެސްސީ އާއި ކޯޓުތަކަށް އައިޓީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނުކޮށްފި

ކޯޓުތައް ޑިޖިޓަލް ކުރެވިގެން މެނުވީ އަވަސް ޝަރީއަތްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

1

"ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުން ކުރުން ލާޒިމްކޮށް މެންބަރު ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ބަަލައިގެންފި

4