ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސެއިން

މުސްލިމަކާ ދިމާއަށް ކާފަރެކޭ ބުނުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

އަލީ ވަހީދު ފުރުވައިލި ގޮތް ބެލުމަށް އެދި މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

އަލީ ވަހީދު ފުރުވާލި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޔޫއެންޑީޕީން، ޖޭއެސްސީ އާއި ކޯޓުތަކަށް އައިޓީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނުކޮށްފި

ކޯޓުތައް ޑިޖިޓަލް ކުރެވިގެން މެނުވީ އަވަސް ޝަރީއަތްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

1

"ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުން ކުރުން ލާޒިމްކޮށް މެންބަރު ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ބަަލައިގެންފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާއިން ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ލޯންޗު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުން

"ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުން ކުރުން ލާޒިމްކޮށް މެންބަރު ހިސާން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޝައިހު ހުސައިން ޔޫސުފް ވަނީ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވައިފައި: ރައީސް

ސަފީރު ތިލްމީޒާ އަދި މެންބަރު ހިސާންގެ ބައްޕާފުޅު، ޝެއިޚް ހުސެއިން ޔޫސުފް އަވަހާރަވެއްޖެ

4