މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވަނީ، ރައީސް އިބޫ ސޯލިހު ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން: ސިޔާމް

ޗައިނާއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

ސަން ޓްރެވަލްސްގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހައި ކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް!

އެއް އަހަރުތެރޭ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސިޔާމަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 21 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ސިޔާމުގެ ލޯނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވައިފި

ޖޭއެސްސީ އުފެދިފައިވާ ގޮތް ބަދަލުނުކޮށް ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ: ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާ މޭޔަރުން ފެއިލްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ބާރު ކެނޑެމުންދާކަމުގެ ހެއްކެއް: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ހަރަދު ކުރި: ޝިޔާމް

1

ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮތީ ހުސް ވައްކަން: ސިޔާމް

މަސް ކިލޯއަކަށް 50 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިޔާމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ޕޭޔަރުން، މިލިޔަނުން ފައިސާ ދެއްކީމަ ސަރުކާރަށް އަންނަ ބަޔަކު ކާލަނީ

ވަން ފޮޓޯ: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

9