މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

ނޫސްވެރިކަން ބަރޯސާ ވަނީ މަސްދަރުގެ މައްޗަށް، މަސްދަރު ހާމަކުރަން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ސިޔާމް

ގައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ސިޔާމު ގޮވާލައްވައިފި

އީދު ދުވަހަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް މައާފުކޮށް، ހިތްހެޔޮކަން ފާޅުކުރަންވީ ދުވަސް: ސިޔާމް

ހިސާނުގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ސިޔާމަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ސިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަ ދަނީ އޮޅުވާލަމުން، ނަފުރަތު އުފެއްދުން ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޑީއޭ

ގައްދޫ ޒާހިރަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަޔާތުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް: ސިޔާމް

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ސިޔާމް

ބަރުލަމާނީ އަކީ އެންމެ ވައްކަން ބޮޑު އެންމެ ހުދުމުހުތާރު ނިޒާމް، ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ސިޔާމް

އިސްލާމީ ރީތި އުސޫލުތަކަށާއި މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ: ސިޔާމް

ސަން އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު

ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވާ ލަންކާގެ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް އެމްޑީއޭ ވެސް ތާއީދު

1

މަޖިލިސް ރައީސް ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވައިގެން މަޖިލީހަކީ ކޯޓުކަމުގައި ހައްދަވައި، މުޅިގައުމު ހަރާބުކޮށްފި: ސިޔާމް

1
8