މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

ނ. އަތޮޅުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސް އައްބާސް އެމްޑީއޭގެ ގައުމީ ކައުންސިލަށް

ވަކިގައުމެއްގެ ސިފައިން ބޭރުކުރަން ގޮވާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެއް ނޫން: ސިޔާމް

ރާއްޖެއަށް ދެން އަންނާނީ އެމްޑީއޭގެ ވެރިކަމެއް، ނުވަތަ އެމްޑީއޭ ބައިވެރިވާ ވެރިކަމެއް: ސިޔާމު

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަކީ ޖޭއެސްސީ މެންބަރުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހިންގި ސިޔާސީ ޖަރީމާއެއް: ސިޔާމް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ އެންމެ ބޮޑު މަންފާ ލިބުނީ ރައީސް ނަޝީދަށް: ސިޔާމް

ފުރަހަނި ޝުއައިބު އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރުން އަވަސްކުރި މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ސަން ސިޔާމްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް، ހުދު ހެދުމުގައި ހުދު އަހެއްގައި ހުކުރަށް

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ގައުމުގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް ސިޔާމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ޖާގައެއް ނުދިނުމަށް ސިޔާމް ގޮވާލައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ސިފައިން ދައްކުވައިދިނީ ގައުމީ ލޯބީގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް: ސިޔާމް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތައް އަޅުވެތި ކުރުމަށް ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ކެހިވެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން: ސިޔާމް

7