މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާނީންނާއި ނަޝީދު، ނާސިރު އަދި މައުމޫނަށް ސަރުކާރުން އެވޯޑް

1

ގައުމިއްޔަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: ސިޔާމް

އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރުގެ ނަން ރައީސްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެމްޑީއޭއިން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކޯލިޝަނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ސިޔާމް

ސަން ސިޔާމުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކޮށްދިން

ނޭއްގާނީ ކަންކަން ހުއްޓުވަން އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ސިޔާމް ގޮވާލައްވައިފި

އީދަކީ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް، އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން މުހިންމު: ސިޔާމް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ނޫން ޕާޓީއަކުން އަޅުގަނޑު ނުފެންނާނެ، މަރުވެދާނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި: ނަޝީދު

ސަން ސިޔާމް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ރޯދަމަހަށް ސިޔާމްގެ އިލްތިމާސް: އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވެ، އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރައްވާ

ރޯދައަށްފަހު އެމްޑީއޭއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރަން ނުވަ މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

6