މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާމެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތް: އާދަމް ޝަރީފު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތު ގެއްލުމުން އެންމެ އަވަހަށް ނުރައްކާވާނީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތަށް: ޝަރީފް

އަދީބުގެ އިއުތިރާފަކީ ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހެދި "ޑީލް" އަކަށް ވެދާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ޑރ. ޝަހީމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުން ގިނަ އިލްމުވެރިން އިދިކޮޅާ ގުޅޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

އިންޑިއާ އިން އުޅެނީ ރާއްޖެ ހިފާކަށް ނޫން، އެކަމަކު ފޮރުވިފައިވާ އެހެން ކަމެއްވޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ޒުވާނުންނަށް ހުރަސް އެޅުމުން އެނގެނީ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ގުރުބާނީ ބޮޑުކަން: އާދަމް ޝަރީފް

1

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ޖޫރިމަނާ ކުރި މައްސަލަ ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

މަސްވެރިން ވިއްކާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ޒަހާ މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ގައުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރު: އާދަމް ޝަރީފް

ރޮޒެއިނާ، ޝަރީފަށް: ކޮވިޑް ފަތުރަން އުޅުއްވާ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

1

އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުމުންވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް: ޝަރީފް

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭ އެންމެނަށް ހިލޭ ކާޑު ފޯރުކޮދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

... 8 ...