މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

މަލީހު ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީކޮށް އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: އިދިކޮޅު

އުތީމު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ޖަވާބު ދޭނަން: އާދަމް ޝަރީފު

ކަނޑުދަތުރު ކުުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށްް

ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ނަންތައް ފޮރުވުމުގެ ޑީލް: އާދަމް ޝަރީފް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ނުބާއްވަން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް، އިންތިހާބު ޖެހޭނީ ބާއްވަން: އާދަމް ޝަރީފު

ވެރިކަމުގެ ކޯލިޝަންގައި ތިބި ލީޑަރުންނަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ސަޕޯޓަރުން ހިތް ހަލާލުތޯ ޝަރީފް ސުވާލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

އިންސާފު ލިބުން ލަސްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

މަސް ނުކިރުމާއި ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

ފިޗްގެ ރިޕޯޓް ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދިވެހިން ވަޒީފާތަކަށް ބާރުވެރިކުރުވައިގެން: އާދަމް ޝަރީފް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތާއީދެއް ނެތް

... 7 ...