މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ޖަދަލުކޮށްގެން ހަރުކަށި ފިކުރު ބައްޔެއް ނުކުރެވޭނެ، ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަންކަން ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން ފާސް ކުރެވިދާނެ، ވޯޓު ފޮށިން އެކަމަށް ޖަވާބުދޭނެ: ޝަރީފް

އެމްއެންޑީއެފް ދަނީ ފާލުން ނެއްޓެމުން، ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އަސްކަރީ ކޯޓު ހަދަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފު

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވާތީ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް ފިޔަވަޅުތައް އަވަސްކުރަން ގޮވާލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަނޑުދަތުރު ކުުރުމުގައި ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ރޭޕް ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސްކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުން ހީވެސްނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާނަން: ޝަރީފު

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން "ރުކަށް" ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފު

1

ޔޫޓީއެފް އެގްރީމެންޓް މައްސަލަ ތެރެއަށް އެމްއެންޑީއެފް ވެއްދުމަކީ ސަރުކާރުން ހެދި ގޯހެއް: އާދަމް ޝަރީފް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް މެންބަރު ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

6 ...