މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށްބުނެ އެކަން ބަލަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ލީކުވި އޯޑިއޯތަކުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

2

މަޖިލިސް ރައީސް އިސްތިއުފާދެއްވައި އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ރައީސް ނަޝީދު އެނބުރި ވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ، ސަރުކާރުގެ ރޭވުން އޮތީ އެގޮތަށް: އާދަމް ޝަރީފު

ރައީސް ނަޝީދު ނެތުމުން އެ ފަޅުކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ: އާދަމް ޝަރީފް

މި ސަރުކާރުގެ ވެރިން މަރުކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

އާދަމް ޝަރީފް، އަދުރޭއަށް: ގައުމަށް ގައްދާރުވީ މީހުންނާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ

ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް ދޭނަމަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ލިބޭނެ: ޝަރީފް

އާދަމް ޝަރީފް، ނަޝީދަށް: ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މީހުން ތިބީ ސަރުކާރުގައި!

ވަން ފޮޓޯ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސް ކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

މިސްކިތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކޮށްފި

5 ...