މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

އޭޖީ ރިފްއަތާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ހުށަހަޅައިފި

ޣައްސާން އާއި ސައީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޑޯނިއާ ފްލައިޓު ގެނައުން އަވަސްކޮށްދޭން އާދަމް ޝަރީފް، އިންޑިއާގައި އާދޭސް ދެންނެވި: އަނދުން ހުސައިން

ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ޝަރީފް

މަޖިލީޙަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ސުކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތުމުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

2023 ގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޝާހިދު ކަމަށް ވެދާނެ: ޝަރީފް

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަނީ ދައުލަތް ބައިވެރިވާ ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަޑް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބެލެވޭވަރަށް: އާދަމް ޝަރީފް

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުލި: އާދަމް ޝަރީފް

ރޭ މަރުވި ގައިދީގެ މަރާބެހޭ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި ޖާމިނުވާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: އާދަމް ޝަރީފް

4 ...