މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު ބޭންކޮށްގެން ސިޔާސީފައިދާ ހޯދިޔަ ނުދޭންވެގެން: އެމްޑީޕީ

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަކަށް ނެހެދޭ ގޮތް ހަދަން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައިފާނެތީ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަން ނަޝީދު ޖެހިލުންވޭ: އިދިކޮޅު

މީހުންނަށް ނޭނގި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަ، މެންބަރު ޝަރީޕް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ލޯނު ދިނުމާއި މަޝްރޫއު ހިންގާ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ ހިޔާނާތް ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު: އިދިކޮޅު

ފްލެޓްތައް ނިންމައިދޭން ފައިސާނަގައި ހިޔާނާތްތެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ބާއްވަން އިދިކޮޅަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކުލި ނެގުން ފަސްކޮށްދޭން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

3 ...