މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ގާޒީ ޝަކީލް، ހައިކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ތިލަފުށިން ބިދޭސީންނަށް ބިން ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ފައިސަލް ދަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން މަޖިލީހަށް

1

ތެލާއި ކާޑު އެތެރެކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރިމިންވަރު ބެލުމަށް ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ނަޝީދު، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ފާސިގު ވެރިކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް

އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުތުމުން ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު ސާފުވޭ: އާދަމް ޝަރީފު

ޔޯގާއާ ގުޅޭ ސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަން އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި މައްސަލައިގައި އިމްރާނާއި ހަމީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

1

ޔޯގާއަށް ފަތުވާ ނުނެރުނު މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ގޮވާލައިފި

މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

2 ...