މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ދެން އޮންނަ އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބު ކުރާނީ އިދިކޮޅުން، އެއީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ވެރިކަމެއް: އިދިކޮޅު

1

އިދިކޮޅު މެންބަރުންނާ މެދު ރައީސް ނަޝީދު ކަންކަން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ދީލަތިކޮށް: އާދަމް ޝަރީފް

2

ސަރުކާރު ހިނގަނީ ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި: އާދަމް ޝަރީފު

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް: އާދަމް ޝަރީފު

ބިދޭސީންނަށް ރައްޔިތުކަން ދިނުމަކީ ގައުމިއްޔަތު ފުނޑުފުނޑުވާނެ ކަމެއް، ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ނެންގެވި: އާދަމް ޝަރީފް

ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީ ލައިވް ކުރުމުން އާދަމް ޝަރީފް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަކީ މުޅި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

1

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމަކީ މަންހަޖުގެ ފަލްސަފާއާ ނުގުޅޭ ކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފު

1

އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވަނީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި: އާދަމް ޝަރީފް

ވަން ފޮޓޯ: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ

... 13