މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ނަން އިއްވި މެންބަރުން ނުކުންނަންދެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ނަޝީދު އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މުއިއްޒު ހަމަޖައްސައިފި

މުއިއްޒާއި ޝަރީފުވެސް ވިދާޅުވަނީ ޓިކެޓު ދޭ ބޭފުޅެއްގެ ފަހަތަށް އަރާނެ ކަމަށް

1

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅައިފި

ރިފްއަތު އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގޮވާލައި، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުން ވަކިކުރުން، ޗާގޯސް ކޯލިޝަނަށް ވެދާނެ ކަމެއްތަ؟

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން މޮރިޝަސްއާ އެކު ޑީލް ހަދާފައިވާ ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ބަަލަން މަޖިލީހަށް!

އާދަމް ޝަރީފް ފިކުރެއްގެ ދިރުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1 ...