މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ގޮވާލައިފި

މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

އިދިކޮޅުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލީ ރަސޫލާގެ ނަންފުޅު ބޭންކޮށްގެން ސިޔާސީފައިދާ ހޯދިޔަ ނުދޭންވެގެން: އެމްޑީޕީ

ސުލްހަވެރި ހަރަކާތްތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަކަށް ނެހެދޭ ގޮތް ހަދަން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގައިފާނެތީ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދަން ނަޝީދު ޖެހިލުންވޭ: އިދިކޮޅު

މީހުންނަށް ނޭނގި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަ، މެންބަރު ޝަރީޕް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ލޯނު ދިނުމާއި މަޝްރޫއު ހިންގާ މައްސަލަ ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގެ ހިޔާނާތް ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު: އިދިކޮޅު

ފްލެޓްތައް ނިންމައިދޭން ފައިސާނަގައި ހިޔާނާތްތެރިވި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ފާހެއްނުވި

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ދަރުސް ބާއްވަން އިދިކޮޅަށް ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1
« 1 ...