Close

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

އޮޑިޓެއް ހަދައި، ފެނަކައިގެ ދަރަނިތައް ދައްކާނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް!

މުދަލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރުގެ ބަހުސް ފަށައިފި

ފެނަކައިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރު ކޮށްލައިފި

ބޮންޑޭ އާއި އަފީފް ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދީފި

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ގާޒީ ޝަކީލް، ހައިކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ތިލަފުށިން ބިދޭސީންނަށް ބިން ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ފައިސަލް ދަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން މަޖިލީހަށް

1

ތެލާއި ކާޑު އެތެރެކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ރިޒާވްގައި ހުރިމިންވަރު ބެލުމަށް ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިދިކޮޅާ ގުޅިގެން ނަޝީދު، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ ފާސިގު ވެރިކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް

އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުތުމުން ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރު ސާފުވޭ: އާދަމް ޝަރީފު

ޔޯގާއާ ގުޅޭ ސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަން އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ

« 1 ...