މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

މަޖިލީހަށް ލަތީފް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ އެއްވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ މުސްތަފާބެއާ ވާދައަށް ޖޭޕީން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ނިކުންނަވަނީ

1

ގާނޫނު އަސާސީ ދިވެހީންނަށް ލިބުނީ ވަކި ބައެއްގެ ބާރު ވަކިތަނެއްގައި އޮވެގެނެއްނޫން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކޯލިޝަން އިޚުލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ތިބުން މުހިންމު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ރައީސް ޔާމީނަށް: ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ގާސިމް ކަމަކު ނުދިޔަ

ރިޔާޒު ޝަހީމު އަށް: ފަސް އަހަރު ނިމުނު އިރު މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރީ ކީއްވެތޯ؟

1

ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުތް ޖޭޕީގެ ތިން މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޭންކުތައް ޖަވާބުދާރީނުކޮށް އެހެންމީހުންގެ ބޮލަށް ޖަހަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް: ރިޔާޒް

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އެމްޑީއޭގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަޖިލިސް އަދި ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ލީޑަރުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި: ރިޔާޒު

ރައީސް ޔާމީން ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި، އެއީ ވަރަށް "ވިކެޑް" މީހެއް: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

7
7