މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީ ދީގެން ވިޔަސް ރައީސަށް މީހެއްގެ ދަށު ނުވެ އުޅެވޭނެ ހަމަޖެހޭ ރާއްޖެއެއް ހޯދަންޖެހޭ : އަލީ ވަހީދު

1

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުތައްދޭ ބިލަށް ވޯޓަށް ނޭހުނު މައްސަލައިގައި މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރިޔާޒް

3

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ ދައުލަތުން ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް : ރިޔާޒު

1

މާރިޔާގެ އިތުބާރުނެތް މައްސަލަ ފެއިލްކޮށްލާނީ ރިޔާޒު އެކަނި ވޯޓު ލައިގެންތޯ، ލަތީފް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

2

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް، ފެއިލް ކޮށްލާނަން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މަޖިލިސް ނަޒާހަތްތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ އިންތިޚާބުގެ ކުރީން ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ: ރިޔާޒު

ޖޭޕީން ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ނާންނާނެ: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

2

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ހިމާޔަތް ކުރާ ފާޓީއަކަށް ވާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: ރިޔާޒް

ރައީސް ނަޝީދަށް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ނަގަން ޖޭޕީޖީ ލީޑަރު ލަތީފަށް އަންގަވައިފި

މަޖިލީހަށް ލަތީފް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ އެއްވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ މުސްތަފާބެއާ ވާދައަށް ޖޭޕީން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ނިކުންނަވަނީ

1
6