މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ކާނަލް ނާޒިމް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި، 2023ގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ

މަލީހު ވަކިކުރުން: ޖޭޕީގެ ތިން މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ ރިޔާޒު އެކަނި

ގަވާއިދުތައް ނަހަދައިގެން ކަމަށްބުނެ މަލީހު ވަކިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރިޔާޒު

1

ވޭމަންޑޫގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރިމައްސަލަ: ބަންދަށް 7 ދުވަސްޖެހި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒު، މާލެ އައުމަށް ހުއްދަ ދިންގޮތް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް މާލެ އެރުނު ސަބަބު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

3

މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް މާލެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ދޭ އުސޫލުން: ފުލުހުން

1

މުސްތަފާ އަދި ރިޔާޒުގެ މެދުގައި ދާއިރާއާއި ގުޅިގެން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހާޒިރު ކުރަނީ

2

ސްވަޓް ފުލުހުން ފިސްތޯލަ ހިފައިގެން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭ ހާލަތު އަތުވެއްޖެ: ރިޔާޒް

3