މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒު ވަކިވީ ސިއްރުން ކުރަން އުޅުނު ކަންތައްތައް ނުކުރެވުމުން: އިލްހާމް

އެމްއެންޕީ އުފައްދަން 5000 ފޯމާއެކު އަންނަ މަހު ހުށަހަޅާނަން، އަހަރު ތެރޭ 10000 ހަމަކުރާނަން: ނާޒިމް

މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް ވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ނާޒިމް އާއި ރިޔާޒް އަށް ގާސިމްގެ ފިނި ރައްދެއް: ސިޔާސީ މީހުން ޕާޓީތަކުން ކެނޑުމާއި އައުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް

1

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކާނަލް ނާޒިމް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި، 2023ގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ

މަލީހު ވަކިކުރުން: ޖޭޕީގެ ތިން މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ ރިޔާޒު އެކަނި

ގަވާއިދުތައް ނަހަދައިގެން ކަމަށްބުނެ މަލީހު ވަކިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ރިޔާޒު

1

ވޭމަންޑޫގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރިމައްސަލަ: ބަންދަށް 7 ދުވަސްޖެހި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އަބްދުﷲ ރިޔާޒު، މާލެ އައުމަށް ހުއްދަ ދިންގޮތް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

3