މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް

ކޯރަމް ގެއްލި، އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ހުއްޓާލައިފި

ރައީސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި: އަފީފް

1

ފުރަހަނި ޝުއައިބު އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ރޮޒައިނާ

1

ރޮޒޭގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ރައީސް ނަޝީދަށް: އެމްޑީޕީ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ހައްގު ވަކި މީހަކަށް ނޯންނާނެ

2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް ނޫން ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން: އުމަރު

2

ރައީސާއި އާޒިމްގެ ތިން ގަޑިއިރުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

އަލީ އާޒިމް އެދުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބައި ގަރާރުން އުނިކުރަން

ގަރާރުގެ ސަބަބުން ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރަން ރައީސަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެ: ނަޝީދު

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކޮށް، ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކައިގައި ބުރަދަނެއް ނެތް: އިންތި

... 11