މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް

ރައީސް މިރޭ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފައެއް ނުވޭ: މަބްރޫކް

1

ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެފައިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ: މަބްރޫކު

އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ 1،663 ކުއްޖަކު ހިމެނޭ: މަބްރޫކް

ކޮވިޝީލްޑުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭ 92،000 މީހަކު އެބަތިބި: މަބްރޫކު

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 08 މެއި 2021

މާސްކް ނާޅާ އުޅުނު 141 މީހަކާއި މަނާ ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅުނު 116 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މިއީ ފަހަތަށް ޖެހެންވީ ވަގުތެއް ނޫން، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތު: މަބްރޫކު

ރައީސް ގެންދަވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ގާތުން ބައްލަވަމުން: މަބްރޫކް

ރައީސް ސޯލިހު، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާ މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

"ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ނުލިބުމަކީ ބޮޑު ދައްޗެއް، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް އެބަ މަސައްކަތްކުރަން"

ޒަހާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި! ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަން ހުށަހެޅުއްވި، އަދި "ހަބަރެއް"ނުވޭ!

6 ...