މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް

ކޮވިޑް 19 : ކޭސް 21 އަށް ބަލި ޖެހުނު ގޮތް ދެނެގަންނަން އުނދަގޫވަނީ ބައްދަލުވިމީހުން ގިނަކަމުން: ޑރ. އަފްޒަލް

ކަށަވަރު ނުވާ މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓަވައިލައްވާ! ބަލި މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް 19 : ކޭސް 23 އަށް ބަލި ޖެހުނީ ކޭސް 21ގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނާކަށް އަދި ނޭނގެ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް 19 : މާލޭން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވަނިކޮށް ފެނުނު ތިން މީހުން މިހާރު ތިބީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް 19 : ކޭސް 21 އާއި ގުޅިގެން ރިސްކު އޮތް ކަމަށް ފާހަގަވި މީހުން މަސްދަތުރުކޮށް ޕާޓީ ބާއްވާފައިވޭ: މަބްރޫކް

1

ކޮވިޑް 19 : ކޭސް 21 އާއި ގުޅިގެން ހައިރިސްކް 75 މީހަކު ފާހަގަވެފައިވޭ: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް (15 އޭޕްރީލް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (14 އޭޕްރީލް 2020)

މައުލޫމާތުދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރާނަން، އެކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުން މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ: މަބްރޫކް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ޕޮލިސީ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން އަންދައެއް ނުލާނެ: މަބްރޫކް

151 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް 56.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: މަބްރޫކް

... 27