އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެސްއޯފް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައިކުޅަ ބައެއް: ނިޔާޒް

އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް އޭސީސީން މަޖިލީހަށް އެންގި: މަހުލޫފު

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ޝަރީއަތަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

2

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮއްޕޮ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތަކީ ފެށުމެއް، އިތުރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ހޯދަންޖެހޭ: ޖަމީލް

އޭސީސީއަށް ރައީސްގެ ސުވާލެއް: ތިން އަހަރު ފޮރުވާފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު ރިޕޯޓް ނެރެންވީ މިއަދުތޯ؟

1

މަހުލޫފާއި އަކްރަމް ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން އެންގެވުމުން ދޭހަވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ހިތްވަރުގަދަކަން: ޑރ. އިޔާޒް

2

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން މަޖުބޫރު: މަހުލޫފް

އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން ޖަމާކޮށްފައިވާ 9000 ޑޮލަރަކީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ގަނެފައިވާ ޑޮލަރުތަކެއް: މެގަޗިޕް

އެސްއޯއެފް އިން ލިބުން ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ: ރިޔާޒް

1

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ : ޝިދާތާ

1
... 37