އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރަނީ

3

ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބުގެ މަނީލޯންޑްރީން މައްސަލަތަކެއް އޭޖީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ނެގި ފައިސާއިން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ވެސް ނުލިބޭ: އެމްޕީއެލް

ކޯޓުގައި އޮތް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 35 މައްސަލައެއް އިތުރަށް މުރާޖައާކުރަން ފޮނުވައިދޭން އޭޖީން އެދިއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްދޭނެ އެޖެންސީއެއް ހޯދަނީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި އާޒިމާއަށް ދެން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

2

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ޒަމީރުގެ ޗެކެއް، އާޒިމާއާ ސުވާލުކުރަނީ އެމައްސަލައިގައި

2

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ގިނަ ހަދިޔާތަކެއް

ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބު އަދި ޒިޔަތުވެސް ހީރޯއިންގެ ލިސްޓަށް، ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ޝުކުރުކޮށްލައިގެން ތިބުން

4

އަމިއްލަ އިއުތިރާފުން ރިޝްވަތު ފައިސާ ބެހި ކަމަށް ބުނާ އިރު އެހާފަސޭހައިން މަތިޖެހިގެން ނުވާނެ: ޑރ. އިޔާޒް

1

ގޯންޏަށް އަޅައިގެން މީހުން ފައިސާ ބަހާތަ؟ އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް: މުހައްމަދު އިސްމާއީލް

... 36