އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެކައުންޓުތައް އިންތިޚާބު ކުރީން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

18

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައި: ފުލުހުން

މަނީ ލޯނަޑަރިން މައްސަލައިގައި ދޮގު މައުލޫމާތުދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރަނީ

3

ރައީސް ޔާމީނާއި އަދީބުގެ މަނީލޯންޑްރީން މައްސަލަތަކެއް އޭޖީން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ނެގި ފައިސާއިން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ވެސް ނުލިބޭ: އެމްޕީއެލް

ކޯޓުގައި އޮތް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 35 މައްސަލައެއް އިތުރަށް މުރާޖައާކުރަން ފޮނުވައިދޭން އޭޖީން އެދިއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްދޭނެ އެޖެންސީއެއް ހޯދަނީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި އާޒިމާއަށް ދެން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

2

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ޒަމީރުގެ ޗެކެއް، އާޒިމާއާ ސުވާލުކުރަނީ އެމައްސަލައިގައި

2

މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ގިނަ ހަދިޔާތަކެއް

... 33