މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް

ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނާންގާ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ޔޯގާ ހަރަކާތް ހުއްޓުވީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ބުނެ މަހުލޫފުގެ ރުޅި ޕީޕީއެމާއި ސަލަފަށް

ޔޯގާ ހަރަކާތައް ހުރަސް އަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ރައީސް

1

ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ތިއްބައި އަރައިގަނެ އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވައިފި، ހަ މީހަކު ހައްޔަރަށް

ޔޯގާ ހަރަކާތަށް ރަސްފަންނު ނުދިނުމުން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުޅިވަރު މަޖިލީހާއި ގައުމީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިންތިހާބުތައް އީސީން ބާއްވާ ގޮތަށް ހަދަން ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ނުވަ ގައުމަކުން ވާދަކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޗެސް މުބާރާތަށް އުކުޅަސް ތައްޔާރު!

ކުޅިވަރާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހާއި ގައުމީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިންތިހާބުތައް އީސީން ބާއްވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ވުރެ މާރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ: މަހުލޫފު

އެމްޕީއެލްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުންނަށް ތަމްރީނުކުރަނީ، މަހަކު 5،000ރ. ގެ އެލަވެންސެއް ލިބޭނެ

ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހަދަން ފޯކައިދޫން ވެލި ގެންދާތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

1

ދިހަ ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، އެޗްޑީސީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

« 1 ...