މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް

އޭދަފުށީ ޓާފް ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ޒުވާނުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އިބްރާހީމް އިސްމާއީލްގެ ކުޅިވަރު ހިދުމަތް، ރަނުން ޖަރީވާނެ!

ލީގު މެޗުތައް އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުޅޭ މަންޒަރު ފެންނާނެ: މަހުލޫފު

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީމަޖިލީހުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް އެމަޖިލީހުން އިސްތިއުފާދެއްވައި ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 13 ރަށެއްގައި ތަރައްގީކުރާ ދަނޑުތަކަށް ޓާފް ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފި

ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވާޗުއަލްކޮށް ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ބާއްވަަނީ

ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހިރިލަންދޫ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ރަސްމީކޮށް އެ ޕާކު ހުޅުވައިފި

ހޯރަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 61 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރަން ސޮއިކޮށްފި

« 1 ...