މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް

ސްކޯރިން ސިސްޓަމް ހަރުދަނާ ކުރުމުން ޝަކުވާ މަދުވާނެ، ނޮމިނޭޝަނެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރާނެ!

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، މެހެމާނުންނާއި ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާނުކުރަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން 72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް، ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާނީ ސަރުކާރުން

ޔޯގާ ހަރަކާތުގައި ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ބައިވެރިކުރި މައްސަލައިގައި ކުރަން ނިންމި ސުވާލު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ގައުމީ ވޮލީޓީމުގެ ހިތްގައިމު ޖާޒީ ރައީސަށް ވެދުމަށް، ފަރުމާ ހާއްސަވަނީ "މަންތާ ރޭ"އަށް!

މިމަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ވޮލީ މުބާރާތް އިއުލާން ކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 72 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް 39 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި 50 އަށްވުރެ ގިނަ އައުޓްޑޯ ޖިމް ނިންމައިފިން: ރައީސް

އެމްއޭސީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ބިލުތަކާ ހަވާލުވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން، ޕީއެސްއެމުން ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތައް 80 މިލިއަނަށް

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހުކޮށްފި

ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމްގެ ރަން މެޑައްޔަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

« 1 ...