މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓް

ވިލިނގިލީގައި ބޮޑު ދަނޑު ހަދާތީ ޓާފް ބަދަލު ނުކުރާނެކަން ކައުންސިލަށް ވާނީ އަންގާފައި: މަހުލޫފް

ލާމަރުކަޒީ ކުޅިވަރުގެ ވިސްނުމަށް، މޫސަގެ ތައުރީފު މަހުލޫފަށް

މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަހަކު ދޮޅު ދަނޑު ގާއިމް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ނުބާއްވާނެ، އެ ފުރުސަތު މަޑަގަސްކަރައަށް

ޓީޓީ އާއި މާޝަލް އާޓްސްގެ ފެސިލިޓީއާއެކު މިސްރާބު މެޑަލްތަކަށް

އަތޮޅު ތެރޭގައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ކުޅޭތަން ވެސް ފެންނާނެ!

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިނިވަންކުރުމާ ދިމާއަށް

ދައުލަތަކުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމެއް ނޫން، ރައްޔިތުންގެ އުފާވެރިކަމަށް ވެސް ހަރަދުކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމަކަށް

"ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން، ނަމަވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ވަޒީފާއެއް ނުއުފެއްދޭނެ"

ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދިން އެއް މަސައްކަތަކީ ރަނގަޅު ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް: ނައިބު ރައީސް

ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަން އަންގައިފި

« 1 ...