މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ހުޅުމާލޭގައި 116 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އާރްސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނުހެދުނީ މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން: ޝިފާ

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ މަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އެމްއެންޑީއެފުން އެދުނު

ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހިޔާ ފްލެޓް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ދިން މުހުލަތު އިތުރުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ މަހު ހުޅުވާލަނީ، މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ

ގުޅިފަޅުން ދޫކުރާނީ 700 އަކަފޫޓުގެ 1200 ގޯތި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ގުރުއަތުލުން މިމަހު މެދުތެރޭގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

2

ހައްގު ނޫން ފަރާތަކަށް މާލޭގެ ގޯއްޗެއް ވިއްކި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ފްލެޓް ހަވާލު ކުރަނީ ތިރީގައި ހުރި ފްލެޓްތައް ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައިގައި ކަންކުރަންވީ ކިހިނެއްކަންވެސް ކުރީގެ ވަޒީރަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގެންނެވި: މަޖިލިސް ރައީސް

ފުލެޓް މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް، ސަރުކާރުން ރަނގަޅު ހައްލު ހޯދައިދޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

... 8 ...