މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ކޮޅުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނިއުމާ އިންތިހާބުކޮށްފި

ސެންޓާރާ ނިއު ރިސޯޓްސްގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި، އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ މަޝްރޫއެއް

ކެންދޫ އާއި ދަރަވަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކުރުން

ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މާލޭން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަ، ނަމަވެސް އެއީ ބޭއިންސާފެއްނޫން: އަސްލަމް

1

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

މަޖިލިސް ރައީސް ހުންނެވުމަށް "މުރައިދޫގެ" މަރާމާތުކޮށް ނިންމައިފި، ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ރެޑް ޒޯނަކަށް!

ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއަށް

މާލެ ކައިރީން ބިން ހިއްކައިގެން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްލޭން އަންނަ މަހު އިއުލާނު ކުރަނީ

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން 8.6 މިލިއަން ހޯދަން، މީހަކު ހުށަހެޅި ދައުވާ ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

1
... 8 ...