މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ތިލަމާލެ ބްރިޖު އަޅަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބިންތަކެއް ހުސްކުރަނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކޮށްފި

ކެޓަގަރީ އުވާލުމުން އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް ގެއްލުނު މީހުންނަށް އިތުރު ގޮތެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓު ނުލެވޭ، އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަ ހުރި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބާޒާރުމަތީގެ ޕްލޭން: ޕާކުތަކާއި ސިނަމާތަކާއި ފުޅާ މަގުތަކާއެކު ހިތްގައިމު ސަރަހައްދަކަށް

އެފޯޑަބަލް ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އަގުތަކާއި ކައުންސިލް ހައުސިންގެ އަގުތައް ހާމަކޮށްފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯއިން ހަދާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ދޫކުރަން ފަށާނަން: އެޗްޑީއެފްސީ

7000 ފްލެޓް އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ، އިތުރު 4000 ފެލެޓް އަޅަން ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ: ރައީސް

3

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

... 7 ...