މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ކޮލަމާފުށީ މަގުތަކުގައި ތާޅު އަޅަން އާރްޑީސީއަށް

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މުރައިދޫ ބަނދަރު އަަޕްގްރޭޑު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމަކީ ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

ހިއްކި ވައްމާފުށި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ގައްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަގޫދޫ އާއި ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުބިތް ހިމެނޭހެން ހަ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޕްލޭނިން ގަވާއިދު ހަދާފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެންމެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނީ 30 މީޓަރަށް

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފުވައްމުލަކުގައި

ވިނަރެސް ފްލެޓުތައް ހާއްސަކުރަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް!

... 7 ...