މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

މުޅި މާލޭ ސިޓީގައި މަހުޖަނުންގެ ބިން، މިފަހަރު ހުޅުވާލާ ބިންތައްވެސް ގަނެވޭނީ އެމީހުންނަށް އެކަނި!

2

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ނެގުމަށް އެދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

އެއްފަހަރާ 24 ވެހިކަލަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ޝެޑެއް ގާއިމުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވިލުފުށީ 100 ހައުސިން ޔުނިޓް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ރައީސް، އޮމަދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން އޮތް ތިންމަސްދުވަހުގެ މައްސަލައިގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ތަކެތި އަނބުރާ ދިނުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް މިމަހު 17 ގައި ކަރަންޓް ލިބޭނެ: އެޗްޑީސީ

އިންޑިއާ އެމްބަސީ ކައިރީ ޕާކް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

ހަނިމާދޫ އާއި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމާއި ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން

6 ...