މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ނިއުޕޯޓު ހުރި ބިން 25 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ފަލާހު، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ބިމެއް ހުސްކޮށްފި

މަރޮށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފްލެޓު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުޅި ޅޮއްސަލަފުށީގެ ބަދަލުގައި ޓާޓާއަށް ދިނީ އެރަށު ބިމުން ބައެއް: މިނިސްޓްރީ

ނާދީއާއި އޯޑިއޯން ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ ސަރުކާރަށް، ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅާ ބިމަށް ނުވަ މިލިއަން ދައްކަން ޖެހޭނެ

އެޕެކްސްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާދޭ: ސަރުކާރު

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މަޝްރޫއެއް

ހުރަވީ ބިލްޑިން ތަޅާލައި ޕާކިން ޒޯނަކާއެކު ޕާކެއް އަޅަނީ

1

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޓާޓާއަށް ނާދީ އާއި އޮޑިއޯން ހިންގި ބިމާއި ރަށެއް ދޭން ނިންމައިފި

ތިނަދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

6 ...