މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ކުނބުރުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގާދިއްފުށްޓާއި ބުރުނީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ހިޔާފުލެޓު ކުލި ކުޑަކުރަން ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމީ އިންތިހާބަށްފަހު، ސޯޝައަލް މީޑިއާއަށްލީ މުއިއްޒު: ސުހެއިލް

ފޭސް 2 ގައި މިހާރު 40 އަށްވުރެ ގިނަ އާއިލާ އެބަ ދިރިއުޅޭ، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ދަތިވާނެ: ސުހެއިލް

ކުޑަހުވަދޫ މަގުތަކުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ދަށުން ދޫކުރި ފުލެޓުގައި އުޅުނީ ހުސް ބިދޭސީން، ބަދިގެ ބޭނުންކުރީ ހޮޓަލަކަށް ކައްކަން!

1

އެންމެ ފަހުން ހިޔާ ފުލެޓް ދިރިއުޅުން "ލަގްޒަރީ" ކުރުމުގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިގަނޑަކަށް!

11

އަލިފުށި އެއާޕޯޓު ހެދުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޑަގިރީގައި ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަށް 5 މަސް ތެރޭ ބިންހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފިނޮޅަކާއެކު ކުޑަގިރި ފަޅުގައި ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރަން ހިޔާލު ހޯދަނީ

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

މުޅި މާލޭ ސިޓީގައި މަހުޖަނުންގެ ބިން، މިފަހަރު ހުޅުވާލާ ބިންތައްވެސް ގަނެވޭނީ އެމީހުންނަށް އެކަނި!

2
5 ...