މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލީ ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެންނާތީ: މިނިސްޓްރީ

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްގީ ކުރާ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ވަނީ ނިމިފަ: ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއުޕޯޓުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި

ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ހުސްކުރާކަށް ނޫޅެން، މިދަނީ މަރާމާތު ކުރަމުން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައްވައިފި

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ފިޔަވަޅު އަޅަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗް އެއް މަސްދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 29 މިލިޔަނަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރަށް 65 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް!

ހިމަންދޫގެ ބަނދަރާއި އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

... 41