މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ދަރުބާރުގެ މަރާމާތެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އާ އިމާރާތެއް: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

މާފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ކުޑަރިކިލު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ގުރައިދޫ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި، ރަށުގެ ބިމުގެ ޖުމުލަ ސައިޒު ދެގުނައާ ގާތަށް

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައި: އަސްލަމް

ނިއުޕޯޓު ހިންގި ބިން ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރަން ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

މާލޭގައި ސްޓޯމް ވޯޓާ ސިސްޓަމްތަކެއް ޑިޒައިން ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ރަށަށް ދަނީ

ރަށަށް ވަންނަ ނެރު ބަންދުވެ ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުވެއްޖެ!

ކުމުންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޑޫގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ސޯބެ

4 ...