މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ތިނަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިސްނުމަކީ މައި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 20 މޭލު ދުރުގައިވާ ރަށްތައް ހިމަނައިގެން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީކުރުން

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓްތަކުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސްބިން އެއްބަޔަކު "މިލްކު" ކުރުމުން، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

3

1.3 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި، 1.7 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ: އަސްލަމް

2

މާލޭގައި ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާކިންގް ސިސްޓަމްތައް ނަގައި ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ބަދަލުކުރަންފަށައިފި

އުމަރު ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދީފި

ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްރަށް ކޯޒުވޭއަކުން ގުޅައިލަނީ

ބުރިޖު ހެދިއިރު ކަނޑަށް ކުންޏާއި ދަގަނޑު އަޅާފައިވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 8.9 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

ކޮޅުފުށީގައި ސަތޭކަ ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ރަސްދޫގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމާލައިފި

"ބައެއް މުދާ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަކީ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގޭ ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޗެއިނަށް އިތުރުވި ބޮޅެއް"

... 36