މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މާފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މިއަހަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ 80 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބަނދަރަށް މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަނީ 563 މިލިޔަން، ސޮއިކުރި ކޮންޓްރެކްޓް 600 މިލިޔަނަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި

ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް އޭޑީބީ އިން އެހީވަނީ

އިހަވަންދޫ އާއި މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

އުކުޅަސް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

އުކުޅަހުގައި އިމާރާތްކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަމީރުލް ހައްޖު، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

ކޮމަންޑޫ އާއި މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

... 35