މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ ހަދަން ހަވާލު ކޮށްފި

42 ބައުޒަރެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލިއިރު، މިންގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ފެތުނީ އެންމެ ބައުޒަރެއް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ފަސްލައްކައަށް އަރާފައި، 2028ގައި ހަލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ: ސަރުކާރު

ވަން ފޮޓޯ: ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) އިފްތިތާހުކުރުން

ގުޅީފަޅު ޕޯޓު މަޝްރޫއު ނިންމައި 2022 ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ބައުޒަރުތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށް، އާ ބައުޒަރު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑެއް ގެންގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަނގޮޅިތީމާއި ކުރިނބީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނަރުދޫ، މާއުނގޫދޫ އަދި ޅޮހީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގެ ކަނޑައަޅައި ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުކުރުން ހުރިގޮތް ބަލަން ފަށައިފި

36 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

... 34 ...