މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ނޫމަރާ، ހެނބަދޫ އަދި މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ނުވަ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ތިން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލީ ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެންނާތީ: މިނިސްޓްރީ

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްގީ ކުރާ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ވަނީ ނިމިފަ: ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއުޕޯޓުގެ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި

ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ހުސްކުރާކަށް ނޫޅެން، މިދަނީ މަރާމާތު ކުރަމުން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައްވައިފި

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ފިޔަވަޅު އަޅަން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

އާޓިފިޝަލް ބީޗް އެއް މަސްދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 29 މިލިޔަނަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފި

... 34