މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑާ ބެހޭގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީ، ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ ޝަރަފާއެކު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި

ސ. ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާތީ: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ގައްދޫ އަދި ތިމަރަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެމްޓީސީސީއަށް ގުޅީފަޅު ހިއްކަން ދިންނަމަ ނުވަ މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ޕޯޓް ހިންގި ބިން ހުސް ކުރުން ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ބަޖެޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެނެއް ނޫޅެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

... 33 ...