މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ވިލިމާލޭގައި މަސް މާރުކޭޓެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހިތްހަމަޖައްސާލަން ދާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އުސްފަސްގަނޑު ތަރައްގީ ކުރަނީ

ތިމަރަފުއްޓާއި ގައްދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހަދަން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް

ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

މާފަރު އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން އީޕީއޭއިން ހުއްދައެއް ނުދިން

1

ވަން ފޮޓޯ: މާފުށީ ބިން ހިއްކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މާފުށި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ހަގީގަތަކަށް: ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

1

މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ހަގީގަތާ ދިމާއަށް: ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ބަނދަރުކޮށްފި

1

އިސްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބުރިޖާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

1

އެމްޓީސީސީން ތ. މަޑިފުށި ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

... 30 ...